ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛΓΟ)-ΔΗΜΗΤΡΑ, εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και στόχος του είναι να στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα της χώρας και να υλοποιεί την πολιτική του ΥΠΑΑΤ, με ανάπτυξη δραστηριοτήτων στους παρακάτω άξονες:

  • Αγροτική έρευνα
  • Αγροτική επαγγελματική κατάρτιση και δια βίου μάθηση
  • Διασφάλιση, έλεγχος και πιστοποίησή της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων

 

Στον τομέα της Αγροτικής Έρευνας ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ διαθέτει 11 Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας τα οποία στηρίζουν τις ερευνητικές, επιστημονικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες του Οργανισμού, καλύπτοντας κάθε πτυχή του πρωτογενή τομέα, για την ενίσχυση και υποστήριξη του Έλληνα αγρότη και της παροχής ποιοτικών και ασφαλών αγροτικών προϊόντων στους καταναλωτές. 

Ειδικότερα η αποστολή των Ινστιτούτων Αγροτικής Έρευνας είναι:

  • Η προώθηση της εφαρμογής βιώσιμων και ανταγωνιστικών γεωργικών πρακτικών
  • Η υποστήριξη των αναπτυξιακών έργων και γενικότερα της πολιτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα της χώρας μας.
  • Ο σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικών Έργων, με χρηματοδότηση από εθνικούς και διεθνείς πόρους
  • Η δημιουργία και ανάπτυξη καινοτόμου επιστημονικής γνώσης και τεχνολογίας και την ενσωμάτωση της στο αγρο-διατροφικό σύστημα.

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ συμμετέχει στο πρόγραμμα InSusAgri με το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών (ΙΚΕ). Το ΙΚΕ είναι το μοναδικό Ινστιτούτο που ασχολείται αποκλειστικά με την Κτηνιατρική επιστήμη. Στόχοι του είναι η διασφάλιση της υγείας και την ευζωίας των ζώων στην Ελλάδα, η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η βελτίωση της ποιότητας/ασφάλειας των τροφίμων ζωικής προέλευσης. Το Ινστιτούτο διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται τόσο από εθνικούς πόρους όσο και από την ΕΕ. Διαθέτει τόσο τις απαραίτητες σύγχρονες υποδομές όσο και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό για τη διεξαγωγή έρευνας και την παροχή εκπαίδευσης σε νέους επιστήμονες. Οι ερευνητές του ΙΚΕ εξειδικεύονται σε όλα τα επιμέρους θέματα που αφορούν την προστασία της υγείας των ανθρώπων / ζώων και τη βελτίωση της ποιότητας / ασφάλειας των προϊόντων, ανταποκρινόμενοι στις προτεραιότητες της πολιτικής της Ελλάδας και της ΕΕ.

Ερευνητικό προσωπικό

Δρ Σμαράγδα Σωτηράκη, Διευθύντρια Ερευνών, Κτηνίατρος Παρασιτολόγος, με Πτυχίο και Διδακτορικό Δίπλωμα από την Κτηνιατρική Σχολή του ΑΠΘ και μεταδιδακτορικές σπουδές στην Δανία. Είναι επίσης διπλωματούχος και Αντιπρόεδρος του ΔΣ του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Κτηνιατρικής Παρασιτολογίας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των παρασιτικών νοσημάτων των ζώων και την προστασία της δημόσιας υγείας μέσω της μελέτης των παρασιτικών ζωοανθροπονόσων. Ειδικότερα τα τελευταία χρόνια ασχολείται με εναλλακτικές προσεγγίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση των παρασιτικών νοσημάτων των ζώων, τη μείωση της ανθελμινθικοαντοχής και την ανάπτυξη νέων μεθόδων διαχείρισης της υγείας των ζώων.

 Η Δρ Ειρήνη Θεοδωρακοπούλου, Γεωπόνος με ειδικότητα την αγροτική οικονομία, συνεργαζόμενη ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στην ανάπτυξη δομών και δικτύων που φέρνουν σε επαφή τους διαφορετικούς εμπλεκόμενους στις αγροδιατροφικές αλυσίδες. Η έρευνά της εστιάζει στην συγκέντρωση όλων των δυνατοτήτων των επιμέρους μελών των αλυσίδων παραγωγής και εμπορίας του αγροδιατροφικού τομέα με την γεφύρωση των διαφορών και την ανάδειξη των ευκαιριών ώστε ο στρατηγικός σχεδιασμός των επιχειρήσεων να ενσωματώνεται σε ένα ευρύτερο συστημικό πλαίσιο ανάλυσης που θα περιλαμβάνει και την ανάλυση των κοινωνικο-οικονομικών θεσμικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

www.elgo.gr

www.vri.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο